ዋኒንተኛ ኣብ ሽወደን

መገድኻ ኣብ ምጅማር ናትካ ዋኒን

ኣብ ሽወደን ሓድሽ ዚኾንካን ናትካ ዋኒን ንምጅማር ተገዳስነት ዘሎካን ብመገዲ እዚ ብቋንቋ ኣደ ዝወሃበካ ትምህርቲ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ። እዚ ትምህርቲ ብነጻ ዚወሃብ ኮይኑ ነዚ ትምህርቲ ኣብ ትመሃረሉ እዋን ዝወሃበካ ናይ መትከል እግሪ ሓገዝ ኣይንክይን’ዩ። እዚ መኣዲ ትምህርቲ ንፈለማ ግዜኡ ይወሃብ ብምህላው ኣብ መጻኢ ከመይ ከምዝመስል ንስኻ ኣገዳሲ ኣካል ክትከውን ኢኻ።

እዚ ትምህርቲ ን3 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ኮይኑ ን10 ሰሙናት ክወሃብ እዩ። ን5 ሰሙናት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ፡ ኣብተን ዝተረፋ 5 ሰሙናት ንምቕጻል ከኣ ናትካ ውሳነ ይኸውን። እተን 5 ቀዳሞት ሰሙናት ምስ ተማሃርካ ስራሕ ኣብ ትደልየሉ እዋን ንወሃቢ ስራሕ እተርእዮ ምስክር ወረቐት ክትወሃብ ኢኻ።

እዚ ትምህርቲ ጽቡቕ መበገሲ ንቀጻሊ ትምህርቲ ዋኒነኝነት ኮይኑ ናትካ ዋኒን ዲኻ ክትጅምር ወይ ተቖጺርካ ክትሰርሕ ብዘየገድስ ጠቓሚ እዩ።

እዚ ትምህርቲ ንመንዩ፧

እዚ ትምህርቲ ንኩሎም SFI 2B ዝመሃሩ ዘለዉ እዩ።

እዚ ትምህርቲ

  • ርድኢት ንተኽእሎታት ውልቐ ዋኒንነት
  • ብልሓት ሓሳብ ንግድኻ ብኹለንትንኡ ንምምርማር
  • ርድኢት ብዛዕባ በይንኻን ብጋንታን ምስራሕ
  • መርበብ ርክብ ምስ ካልኦት ተሳተፍቲ ምፍጣርን መሓዙት ምርካብን
  • ድርኺት ብቑልጡፍ ንምውህሃድ
  • ድርኺት ዋኒን ንምጅማርን ወይ ቑጹር ንምዃንን
  • ሓሳባትካ ንምቕናይን ርድኢት ብዛዕባኻን

ክህበካ እዩ።

ምዝገባ ነዚ ትምህርቲ

ነዚ ትምህርቲ እዚ ስምካን ቁጽሪ ሞባይልካን ናብዞም ዝስዕቡ ኢመይል ኣድራሻታት ብምልኣኽ ትምዝገብ:

Arabiska (ዓረብኛ) monzer.dia@startupstockholm.se

Tigrinja  (ትግርኛ) aster.sagai@startupstockholm.se

Engelska  (እንግሊዝኛ) rebecka.glaser@startupstockholm.se

መደብ ትምህርቲ 2018:

ረቡዕ ረቡዕ ኣብ ሃሎንበርየን (Hallonbergen) ካብ 14 ሕዳር (November) ይጅምር:

ብቋንቋ እንግሊዝ ካብ ሰዓት 9-12

ብቋንቋ ዓረብ ካብ ሰዓት 13-16

ብቋንቋ ትግርኛ ካብ ሰዓት 13-16

ዓርቢ ዓርቢ ኣብ ቱምባ (Tumba) ካብ 16 ሕዳር (November) ይጅምር:

ብቋንቋ ዓረብ ካብ ሰዓት 13-16

ብቋንቋ ትግርኛ ካብ ሰዓት 13-16